Innowacyjna usługa

Możliwość zamówienia przez klientów zlecenia krótkich serii, bądź pojedynczych detali.

Dla potencjalnego klienta dużym problemem jest, fakt że w przypadku chęci modernizacji maszyny czy elementów i ich optymalizacji, wiele dużych wykonawców odmawia takiej realizacji, z uwagi na konieczność opowiedniego programowania maszyny, zmian w ustawieniach, zmian w programach.

Dla takich wykonawców przeskalowywanie maszyn jest nieopłacalne. Wprowadzenie nowej usługi zaś uzupełni lukę rynkową dając takim firmom szanse wytwarzania pojedynczych elementów. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie innowacyjnej usłu­gi. Polegała będzie ona na wprowadzeniu możliwości zamówie­nia przez klientów zlecenia krótkich serii, bądź pojedynczych detali. Usługa byłaby atrakcyjna dla firm, bowiem pomagałaby w utrzymaniu ruchu, zabezpieczeniu ciągłości produkcji, eks­presowego dorabiania elementów, które uległy nagłej awarii, czy też opóźnień Jr dostawach części i półproduktów.

Dodatkowo możliwe będzie realizowanie dla klienta ekspreso­wych serii prototypowych maszyn i elementów. Po wykonaniu pojedynczych elementów będzie można dodatkowo wspólnie z klientem tworzyć prototypy maszyn i urządzeń. Po wykonaniu prototypu i sprawdzeniu jego poprawności z ·reguły przychodzi czas na wykonanie krótkiej serii prototypowej - w zależności od projektu, zapotrzebowanie na modele waha się od kilkunastu do kilkuset detali w przypadku krótkiej serii prototypowej. Klu­czowym czynnikiem decydującym o innowacyjności usługi jest fakt, że na rynku działa bardzo mało firm gotowych realizować krótkie serie produkcyjne.

Kolejnym aspektem jest wprowadzenie systemu do cięcia kra­townic, który umożliwi prace nad materiałami do tej pory uzna­wanymi za nieobrabialne. W chwili obecnej firmy nie świadczą na rynku tego rodzaju usług dla zewnętrznych klientów, a więc będzie to rozwiązanie niezwykle korzystne biorąc pod uwagę potencjalnych nowych klientów .

Ostatnim, a zarazem najbardziej zyskownym aspektem nowej usługi, będzie możliwość konfigurowania maszyn specjalnie pod życzenie klienta. Dzięki temu każdy klient będzie mógł do­kładnie sparametryzować i zrealizować własne oczekiwania i zrealizować z niego ulepszoną maszynę. Tego typu usługa de­cydowała będzie w przeważającej mierze o wzroście przycho­dów z działalności - to ona stanowiła będzie największy udział w przychodach po wprowadzeniu nowej usługi. Tej działalności w dużej mierze przeznaczony będzie też magazyn produktów - na odpowiednich regałach przechowywane będą specjalnie konfi­gurowane maszyny.

Najważniejsze czynniki nowej usługi

  • produkcja krótkich serii
  • produkcja serii prototypowych
  • zwiększenie sprzedaży z nowo konfigurowanych maszyn na życzenie klienta
  • system do cięcia kratownic
  • cięcie gotowych metali zawierających fazy spawalnicze
  • realne zwiększenie wydajności ciętych metali
 
Nasza firma realizowała projekt pt. "Budowa hali produkcyjnej oraz zakup specjalistycznych urządzeń celem wprowadzenia innowacyjnej usługi obróbki termicznej w firmie AEP Rybicki, Zawada spółka jawna". Realizacja projektu miała na celu dywersyfikację działalności firmy i wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług, opartych o innowacyjność procesową. Projekt obejmuje swoim zakresem: - kompleksową budowę hali usługowej - wycinarkę plazmową - wycinarkę laserową - suwnicę - automatyczny magazyn windowy - wózek widłowy - regały - oprogramowanie do obsługi maszyn - zakup działki pod budowę - zarządzanie projektem Inwestycja realizowana była w okresie od kwietnia 2016 do września 2017 roku. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.